You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bao Dung & Bạo Ngược

Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm của một quốc gia.

Lê Nguyễn Duy Hậu

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Manila & Thể Chế Đại Gia

Có thể mô tả nền chính trị Philippines như một cuộc đấu tranh quyền lực trong giới đầu sỏ, những người quan tâm nhiều đến quyền lợi của cá nhân và giai tầng riêng của họ thay vì quyền lợi của đa số người nghèo. Chức vụ trở thành tài sản gia đình, được giới này dùng để bảo vệ các lợi ích kinh doanh và các lợi ích khác của các gia tộc, và bảo vệ họ khỏi các đe dọa chính trị.

 Vi Yên

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Một Bông Hoa Hồng Cho Giới Luật Sư

Trên quan điểm của mình, tôi không chấp nhận luật sư chỉ là cây cảnh, vật trang trí để cho cơ quan tư pháp sử dụng nhằm phô diễn nền dân chủ giả hiệu và càng không chấp nhận trở thành diễn viên để cùng hợp diễn vỡ tuồng dựng sẵn.

L. S. Huỳnh Văn Đông

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ơn Với Nghĩa

Đ.. mẹ nhân tình đã biết rồi
Lạt như nước ốc bạc như vôi

Nguyễn Công Trứ

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Biệt Phủ & Biệt Thự